INFORMATION

Brytstugans koloniförening

Områdets storlek: 106000 kvm

Storlek på den enskilda lotten: ca 400 kvm

Antal kolonilotter: 211 stycken

Området är idag detaljplanerat

Brytstugans koloniförening grundades år 1944 och ligger vid Brythusvägen. Föreningen är en sammanslagning av tre äldre koloniträdgårdar; Virginska jordarna som fanns där Clemensskolan idag står, Morkullan på Möllevången, nuvarande Slottshöjen och Lönnen som låg på Tågaborg. Området ligger inom detaljplan där marken enbart får användas för koloniträdgårdar. Koloniträdgården ligger på mark som donerades till staden av Gisela Trapp redan 1918 ”till förmån för farmarlotter för självhushåll”. Brytstugan är idag Helsingborgs största koloniförening.

Stadsträdgårdsmästare Victor Anjou ritade upp området i början av 1940-talet och de enskilda koloniträdgårdarna lottades sedan ut till föreningens medlemmar. Varje lott hade tre rader med fruktträd på den rektangulära odlingslotten. Två tvärgående och en längsgående. Trädgården delades upp i en nyttodel och en prydnadsdel. Stugan skulle placeras på prydnadsdelen. Föreningsmedlemmarna arrenderade marken och de bekostade materialet och utförde själva anläggandet av området. Gångarna fylldes med aska från Gummifabriken. Många flyttade dit sina gamla stugor, medan andra byggde nya som maximalt fick vara 16 kvm. Eftersom det var krigstid var det svårt att få tillgång till byggmaterial såsom cement och tjärpapp. Även fruktträd var svårt att införskaffa och många blev lurade och fick en annan sorts träd än de blivit utlovade.

Runt trädgårdarna har det tidigare funnits häckar av liguster, men allteftersom de gamla buskarna har dött ut har det varit fritt fram att välja staket istället för häck. 1945 anlades en damm på området. Där simmar idag guldfiskar. Det finns en klubbstuga och en dansbana samt gemensamma duschar och toaletter.


Kulturhistoriskt värde

Koloniträdgårdsområde som ritades av stadsträdgårdsmästare Victor Anjou. • Ursprunglig placering av tomterna och dess stugor. • Spår av den ursprungliga uppdelningen mellan odlings- och prydnadsdel i trädgården. • Gamla unika spaljéfruktträd • Unik damm i området. • På området finns både stugor som flyttades hit från äldre områden och stugor som har förts upp efter 1944.